Subsidies voor Starters?

Tot daar de Theorie.

Minister-President stuurt lang en objectief traject in de war

krispeeters

Slechts weinigen zullen betwisten dat een samenleving nood heeft aan creativiteit en innovatie, aan uitdaging en ondernemerschap. Ook de politiek neemt deze woorden maar al te graag in de mond. Zo hebben we de laatste dagen duidelijk mogen ondervinden dat de overheid (vaak veel) geld geeft aan (volgens hen) beloftevolle projecten. En eerlijk? Als jonge ondernemer vind ik dat maar goed ook. Het is m.i. een overheidstaak om jonge, nieuwe ideeën en industrieën te ondersteunen en te helpen volwassen worden. Maar tot daar de theorie. Nu naar de praktijk.

Op regelmatige tijdstippen lanceert het Agentschap Ondernemen oproepen rond startersinitiatieven. Zo ook begin januari 2013. De oproep bestond erin dat men subsidieaanvragen kon indienen voor projecten rond ondernemerschapsbevordering bij starters – generiek of met aandacht voor specifieke doelgroepen. Concreet werd de subsidie-enveloppe in vier categorieën opgedeeld. Een eerste richtte zich tot generieke projecten voor starters en dit voor een maximumbedrag van 1.500.000 euro. Een zelfde bedrag werd uitgetrokken voor starters uit creatieve sectoren. Een derde deel, goed voor de som van 1.000.000 euro, zou worden toegekend aan starters in kennisintensieve diensten en vrije beroepen. Kennisgebaseerde bedrijven en spin-offs tenslotte, konden in totaal op maximum 4.000.000 euro beroep doen. Per project werd maximum 500.000 euro vrijgemaakt. Een snelle rekensom leert ons dus dat in totaal 16 projecten kans maakten.

Zij die een project wilden indienen, kregen tot 25 april 2013 de tijd om het dossier op punt te stellen. En een dossier impliceert hard labeur want moet een uitgebreide uitleg over het opzet, de nodige partners en referenties, volledig uitgewerkte business case, financiële ramingen en prognoses bevatten.

Daarna volgde een eerste selectieronde én – indien geslaagd – een mondeling ‘examen’ voor een jury van 4 experts. Ondernemers die al deze hindernissen overwonnen, kregen te horen dat de uiteindelijke goed- of afkeuring, ‘ten allerlaatste voor september bekend zou worden gemaakt.’ Op 20 augustus, wanneer de ultieme datum zo goed als verstreken was, ontvingen de deelnemers plots een communicatie met daarin de boodschap dat men nog geen informatie kon verstrekken over de finale rangschikking. Minister-President Kris Peeters, zo bleek, moest zijn goedkeuring nog geven over de uiteindelijke ordening en verdeling. Participanten kregen de boodschap dat Agentschap Ondernemen er alles aan zou doen om zo snel mogelijk groen licht te geven. Gesprekken met de medewerkers van het Agentschap leerden ons ‘dat het kabinet niet akkoord is met het Agentschap. En dat de ‘grote’ organisaties niet op onze short list stonden.’

Startersubsidies, short list en ‘grote’ organisaties. Wat past niet in het rijtje?

Tot op heden is er nog steeds geen goedkeuring wat betreft de uiteindelijke selectie van voorstellen ingediend onder de noemer ‘generieke projecten’. De vertraging is dus enorm. Vragen omtrent het eerlijke verloop van zo’n procedure nemen toe. Vanwaar deze uitgestelde beslissing?

Maar er is meer. Op 24 oktober ll. werd een nieuwe projectoproep kenbaar gemaakt. Er was Europees restgeld ‘gevonden’, met name 6.000.000 euro van EFRO voor ondernemerschap (download oproep hier). De termijn om een voorstel in te dienen was deze keer echter bijzonder kort, nl. 12 dagen (bewijs hier)! Twaalf dagen tussen het ontvangen van de documenten en het indienen van het lijvige dossier. Welke starter kan zo’n deadline halen? Een onrealistische planning kan een manier zijn om enkel de grote en geconnecteerde indieners te bedienen. Laten we hopen dat dit niet het geval is.

Wat we wél weten is dat er tot op vandaag nog altijd geen ‘winnaars’ bekend zijn en dat is op zijn zachtst gezegd vreemd. Hebben we te maken met politiek getouwtrek? Wordt er nauwlettend genoeg omgesprongen met de kostbare financiële middelen? Is de procedure zo precies en rechtvaardig mogelijk verlopen?  Maken kleine, nieuwe organisaties überhaupt wel een kans? Deze jonge, nieuwe ondernemer had hier graag een antwoord op gekregen.

Arne Vandendriessche

0478347832
Ondernemer
www.MOREbvba.be